Fanpage Giải pháp phần mềm Tất Thành
Trang Twitter  chính thức của phần mềm Tất Thành
Mạng xã hội G+ giải pháp phần mềm Tất Thành
HOTLINE :0988.56.59.56
 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự

Tin nổi bật: 26/12/2015
Lượt xem: 1342
Phần mềm quản lý nhân sự của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La giúp các bộ phận quản lý cấp trên quản lý được thông tin nhân sự chính xác, giảm chi phí, thời gian, nhân lực.
A. Giới thiệu tổng quan phần mềm quản lý nhân sự
I. Giới thiệu về phần mềm quản lý nhân sự
Phần mềm quản lý nhân sự của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La giúp các bộ phận quản lý cấp trên quản lý được thông tin nhân sự chính xác, giảm chi phí, thời gian, nhân lực. 
Những tiện ích của Phần mềm quản lý nhân sự:
Tăng hiệu quả quản lý điều hành, tra cứu nhân sự
Lãnh đạo quản lý toàn bộ thông tin quan trọng của nhân viên một cách dễ dàng 
Tích hợp với việc tính toán quá trình lương của nhân viên chính xác.
Quản lý hồ sơ nhân sự online từ xa, hiệu quả, chuyên nghiệp
Phân quyền cho từng chức vụ trong Sở để sử dụng các phần mềm khác trong hệ thống phần mềm quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La.
Các đối tượng tham gia sử dụng phần mềm: gồm tất cả cán bộ, công nhân viên trong Sở Khoa học & Công nghệ Sơn La.
Phân quyền người dùng trong hệ thống:
Tuỳ theo chức vụ mà mỗi người dùng sẽ được thao tác những chức năng khác nhau
Giám đốc Sở có toàn quyền: quản lý đơn vị, quản lý nhân sự, cấu hình hệ thống, phân quyền tài khoản.
Giám đốc 1 trung tâm có quyền thêm, sửa, xóa đơn vị, nhân viên trong trung tâm.
Trưởng phòng có quyền thêm, sửa, xóa nhân sự trong phòng.
Chuyên viên có quyền xem thông tin nhân sự cùng phòng.
II. Các chức năng chính của phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự
Phần mềm quản lý nhân sự thực hiện các chức năng chính sau:
Quản lý đơn vị
Quản lý nhân sự
Thống kê – Báo cáo
Cấu hình hệ thống: quản lý dân tộc, tôn giáo, chức vụ, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, quá trình lương, phụ cấp…
B. Hoạt động của phần mềm quản lý nhân sự
I. Đăng nhập hệ thống phần mềm quản lý nhân sự
Bước 1: Truy cập vào link:  http://phanmem.sonladost.gov.vn/Login.aspx. 
hdsd phần mềm quản lý nhân sự
Hình 1: Giao diện sau khi truy cập
Bước 2:  Người dùng điền Tài khoản/Mật khẩu -> Nhấn Đăng nhập để hoàn tất. Sau khi đăng nhập thành công trên màn hình thể hiện tên, chức vụ của người vừa đăng nhập
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 1
Hình 2: Giao diện sau đăng nhập
Người dùng click vào “Quản lý nhân sự” của hệ thống phần mềm Quản lý Sở KHCN Sơn La để sử dụng phần mềm quản lý nhân sự.
II. Quản lý đơn vị
Quản lý đơn vị giúp người quản lý có xem, sửa, xóa thông tin các trung tâm, đơn vị, phòng ban của Sở Khoa học & Công nghệ Sơn La từ xa một cách dễ dàng, hiệu quả.
Trang chủ quản lý đơn vị hiển thị danh sách các đơn vị trong trung tâm (Tài khoản giám đốc 1 đơn vị)
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 2
Hình 3: Giao diện quản lý nhân sự
Để xem đơn vị con trực thuộc đơn vị này người dùng click vào   xuất hiện form danh sách các đơn vị con
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 3
Hình 4: Dánh sách các đơn vị con
 
Để xem danh sách nhân sự của đơn vị người dùng click vào   sẽ xuất hiện form danh sách nhân sự của đơn vị đó.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 4
Hình 5: Danh sách nhân sự của đơn vị
1. Thêm đơn vị
Để thêm đơn vị của Sở người dùng click  vào   bên trái phần mềm xuất hiện form thêm mới đơn vị:
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 5 
Hình 6:Trang thêm mới đơn vị
Người dùng điền đầy đủ thông tin dưới đây:
Tên đơn vị: Điền tên đơn vị 
Thuộc đơn vị: Chọn đơn vị trực thuộc
Điện thoại: Điền điện thoại đơn vị
Fax: Điền fax đơn vị
Email: Điền email đơn vị
Website: Điền website đơn vị
Địa chỉ: Điền địa chỉ đơn vị
Thứ tự: Điền thứ tự đơn vị
Hình thức: Chọn hình thức  Đơn vị trực thuộc/Phòng chuyên môn trực thuộc
Sau đó click   để hoàn tất.
2. Cập nhật thông tin đơn vị
Để sửa thông tin đơn vị người  dùng click vào   xuất hiện form chỉnh sửa thông tin đơn vị
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 6
Hình 7:Cập nhật đơn vị
Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng click “Cập nhật” để hoàn tất.
3.  Xóa đơn vị
Để xóa đơn vị người  dùng click vào   xuất hiện form xóa đơn vị được chọn. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 7
Người dùng click vào “OK” để xác nhận xóa đơn vị, click vào “Cancel” để hủy xóa. Các đơn vị đã được xóa sẽ được lưu tại thùng rác. Nguời dùng click vào   để xem danh sách đơn vị đã xóa:
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 8
Hình 8:Danh sách đơn vị đã xoá
Để khôi phục lại đơn vị bị xóa người dùng click   thì đơn vị được chọn sẽ được khôi phục
Để xóa hoàn toàn đơn vị được chọn ra khỏi thùng rác người dùng click 
 
III. Quản lý nhân sự
Chức năng quản lý nhân sự cho phép người quản lý có thể quản lý đầy đủ các thông tin cá nhân của nhân sự trong Sở: họ tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc,chức vụ, trình độ, bậc lương, quá trình lương… một cách chính dễ dàng, chính xác.
Trang chủ của chức năng quản lý nhân sự hiển thị danh sách các nhân sự trong Sở khoa học và Công nghệ Sơn La từ cấp cao xuống cấp thấp hơn.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 9
Hình 9:Danh sách nhân sự của một đơn vị
Để xem chi tiết, sửa, xóa thông tin của nhân sự người dùng di chuột vào nhân sự xuất hiện các chức năng tương ứng: Chi tiết, Sửa, Xóa
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 10
1. Xem chi tiết nhân sự
Để xem chi tiết nhân sự người dùng click vào   xuất hiện form thông tin chi tiết của nhân sự được chọn
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 11
Hình 10:Thông tin chi tiết nhân viên
Kéo thanh cuộn xuống để xem nhiều hơn
2. Sửa thông tin nhân sự
Để sửa thông tin nhân sự người dùng click vào   xuất hiện form chỉnh sửa thông tin của nhân sự được chọn. 
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 12
Hình 11:Cập nhật nhân sự
Sau khi chỉnh sửa thông tin xong, người dùng click hoàn thành, xuất hiện thông báo sửa thông tin thành công.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 13
Người dùng click “OK” để tắt thông báo.
Người dùng cũng có thể Hủy các thông tin vừa chỉnhsửa bằng cách click vào button   
3. Xóa nhân sự
Để xóa nhân sự người dùng click vào nút  xuất hiện form xác nhận xóa
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 14
Người dùng click “OK” để xác nhận xóa, click “Cancel” để hủy.
4. Thêm nhân sự mới
Để thêm mới nhân sự người dùng click vào   bên trái phần mềm xuất hiện thêm mới nhân viên
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 15
Hình 11:Thêm mới nhân sự
 
Người dùng điền đầy đủ các thông tin nhân viên mới.
Các trường Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên là các trường bắt buộc phải điền 
Người dùng có thể Tiếp tục tạo nhân viên khác sau khi tạo xong nhân viên này bằng cách tích chọn  
Sau khi thêm đủ các thông tin click “Hoàn thành” sẽ xuất hiện thông báo xác nhận
 
 
Click OK để xác nhận thêm mới nhân sự.
Người dùng click vào   để hủy không nhập nhân sự mới.
5.  Đổi mật khẩu
Để đổi mật khẩu tài khoản người dùng chọn   trên form chi tiết nhân sự hoặc chỉnh sửa nhân sự xuất hiện form Đổi mật khẩu
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 16
Hình 12:Đổi mật khẩu
Người dùng phải nhập đúng mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới 2 lần, sau đó click   để hoàn tất. 
IV. Cấu hình hệ thống
Phần cấu hình hệ thống quản lý tất cả các danh mục được lựa chọn trong form thêm mới nhân viên: phòng ban, dân tộc, tôn giáo, chức vụ, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ lý luận, đào tạo bồi dưỡng,...
Người dùng chọn   bên phải phần mềm xuất hiện danh sách
 
Muốn cấu hình danh mục nào người dùng click danh mục tương ứng. 
1. Phòng ban
Người dùng click vào “Phòng ban”  trong cấu hình xuất hiện form danh sách các phòng ban và form thêm mới đơn vị. Người dùng xem, thêm, sửa, xoá tương tự như quản lý đơn vị. 
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 17
 
Hình 13:Cấu hình phòng ban
2. Dân tộc
Thêm, sửa, xoá dân tộc tương tự như phòng ban
3. Tôn giáo
Thêm, sửa, xoá dân tộc tương tự như phòng ban
4. Chức vụ
Người dùng click vào “Chức vụ” trong cấu hình xuất hiện form danh sách các chức vụ. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa chức vụ tại đây.
 
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 18
Hình 14:Cấu hình chức vụ
Người dùng điền các thông tin vào form thêm mới chức vụ
Tên chức vụ: Điền tên chức vụ
Mã chức vụ: Điền mã chức vụ
Mô tả: Điền mô tả chức vụ
Thứ tự: Điền thứ tự chức vụ
Loại chức vụ: Tích chọn nếu là cấp quản lý
Sau đó click   để hoàn tất.
5. Chuyên môn
Người dùng click vào “Chuyên môn” trong cấu hình xuất hiện form danh sách các chuyên môn. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa chuyên môn tại đây.
 
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 19
Hình 14:Cấu hình chuyên môn
Người dùng điền các thông tin vào form thêm mới chuyên môn:
Tên chuyên môn: Điền tên chuyên môn
Trực thuộc: Chọn danh mục gốc của chuyên môn
Sau đó click   để hoàn tất.
6. Trình độ ngoại ngữ
Người dùng click vào “Trình độ ngoại ngữ” trong cấu hình xuất hiện form danh sách trình độ ngoại ngữ . Người dùng có thể thêm, sửa, xóa trình độ ngoại ngữ tại đây.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 20
 
Hình 15:Cấu hình ngoại ngữ
Người dùng điền Tên trình độ ngoại ngữ. Sau đó click   để hoàn tất.
7. Trình độ lý luận
Người dùng click vào “Trình độ lý luận” trong cấu hình xuất hiện form danh sách trình độ lý luận. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa trình độ lý luận tại đây.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 21
Hình 16:Cấu hình trình độ lý luận
Người dùng điền Tên trình độ lý luận. Sau đó click   để hoàn tất.
8. Đào tạo bồi dưỡng
Người dùng click vào “Đào tạo bồi dưỡng” trong cấu hình xuất hiện form danh sách đào tạo bồi dưỡng. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa Đào tạo bồi dưỡng tại đây.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 22
Hình 17:Cấu hình đào tạo bồi dướng
Người dùng điền Tên đào tạo bồi dưỡng. Sau đó click   để hoàn tất.
9. Phụ cấp
Người dùng click vào “Bảng phụ cấp” trong cấu hình xuất hiện Bảng phụ cấp. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa phụ cấp tại đây.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 23
 
Hình 18:Cấu hình phụ cấp
Người dùng điền các thông tin vào form thêm mới phụ cấp:
Tên phụ cấp: Điền tên phụ cấp
Hệ số: Điền hệ số 
Sau đó click   để hoàn tất.
10. Quá trình lương
Người dùng click vào “Bảng quá trình lương” trong cấu hình để quản lý quá trình lương của nhân viên.
Quá trình lương có 2 chức năng:
Quản lý loại ngạch công việc - viên chức
Quản lý tên công chức - viên chức (mã ngạch)
[1] Loại ngạch công chức - Viên chức
Người dùng click vào    để quản lý loại ngạch công chức - Viên chức. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa loại ngạch công chức - viên chức tại đây.
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 24
Hình 18:Cấu hình loại ngạch công chức – viên chức
Người dùng điền các thông tin vào form thêm mới loại ngach công chức - viên chức:
Tên loại ngach công chức - viên chức: Điền tên loại ngach công chức - viên chức
Thứ tự: Điền thứ tự
Sau đó click   để hoàn tất.
[2]. Tên công chức - Viên chức (mã ngạch)
Người dùng click vào    để quản lý công chức - Viên chức. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa công chức - viên chức tại đây.
 
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 25
Hình 18:Cấu hình công chức – viên chức
Người dùng điền các thông tin vào bảng ngach công chức - viên chức. 
Click   để thêm dòng mới cho các loại công chức - viên chức.
Sau đó click   để hoàn tất.
11. Phân quyền tài khoản
Người dùng click vào “Bảng phân quyền tài khoản” trong cấu hình xuất hiện Bảng phân quyền tài khoản
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 26
Hình 19:Bảng phân quyền tài khoản
 
Giám đốc Sở phân quyền cho các phòng ban bằng cách chọn chức vụ ở bảng bên trái phần mềm và tích chọn những quyền ở bảng bên phải cho từng phần mềm. Sau đó click để lưu lại việc phân quyền cho chức vụ.
Để thêm mới quyền, giám đốc chọn   xuất hiện form thêm mới quyền trong hệ thống phần mềm của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La
 
Hình 20:Thêm mới quyền
Người dùng chọn Đơn vị/Phòng ban, Chức vụ, Cấp để thêm mới chức vụ (quyền). Sau đó click   để thêm mới quyền vừa tạo.
Lưu ý: Cấp thể hiện mức độ cao thấp của quyền này trong đơn vị, phòng ban. Cấp 1 là quyền cao nhất, các cấp 2, 3 là quyền thấp hơn.
V. Thống kê báo cáo
Chức năng Thống kê - Báo cáo nhân sự cho cho phép người quản lý:
Thống kê theo giới tính
Thống kê theo quê quán
Thống kê theo dân tộc
Thống kê theo tôn giáo
Thống kê theo trình độ học vấn
Thống kê theo trình độ chuyên môn
Thống kê theo lý luận chính trị
Thống kê theo trình độ ngoại ngữ
Thống kê theo độ tuổi
hdsd phần mềm quản lý nhân sự 28
Hình 21:Báo cáo thống kê
 
Người dùng Chọn các thông tin cần thống kê. Sau đó tích chọn cột kết quả để hiển thị những thông tin trong bảng kết quả thống kê. Sau đó chọn   để kết quả thống kê.

Các tài nguyên khác
Điện thoại : 0988.56.59.56

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Sáng 08:00am - 12:am & Chiều 01:30pm - 05:30pm Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Chuyên viên tư vấn : tranminh@tatthanh.com.vn
Hỗ trợ khách hàng: tranminh@tatthanh.com.vn
Nhận bản tin từ Tất Thành